SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã

Sản Xuất

Sản xuất,thu mua, chế biến và kinh doanh cây giống, các loại hoa quả..

Tiêu Thụ

Thu mua,chế biến,tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp.

Vật Tư Nông Nghiệp

Kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ theo nhu cầu, lợi ích của thành viên và khả năng của HTX.

Dịch Vụ Khác

Một số dịch vụ khác khi thành viên hợp tác xã và cộng đồng dân cư có nhu cầu.