Giới thiệu

Home / Giới thiệu

 1. Tên hợp tác xã: Hợp tác xã nhãn “Miền Thiết”
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Đội 9 thôn An Cảnh, xã Hàm Tử
 3. Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng
 4. Số lượng thành viên: 30
 5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh:
 • – Sản xuất,thu mua, chế biến và kinh doanh cây giống, các loại hoa quả..
 • – Thu mua,chế biến,tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp.
 • – Kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ theo nhu cầu, lợi ích của thành viên và khả năng của HTX.
 • – Một số dịch vụ khác khi thành viên hợp tác xã và cộng đồng dân cư có nhu cầu.
 1. Tổ chức: Bộ máy và chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp tác xã
 • – Hội đồng quản trị HTX gồm 03 người do Đại hội xã viên trực tiếp bầu ra.
 • – Ban kiểm soát HTX 01 người do Đại hội xã viên trực tiếp bầu ra.
 • – Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc HTX;
 • – Bộ phận giúp việc gồm 01 kế toán, 01 thủ quỹ do Chủ tịch HĐQT HTX bổ nhiệm.
 • – Tổ kinh doanh dịch vụ: có trách nhiệm thực hiện kinh doanh, dịch vụ vật tư nông nghiệp phục vụ theo nhu      cầu, lợi ích của thành viên HTX, tổ trưởng do HĐQT HTX lựa chọn và chỉ định tổ trưởng.